Τηλέφωνα Παραγγελιώνexofilo

Βέροια: 2331093284

Κατερίνη: 2351091424

Κατεβάστε τον κατάλογο 2015-2016

Βρίσκεστε εδώ: Όροι χρήσης

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα (web page) της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ έχει ως στόχο την πληροφόρηση και επικοινωνία των χρηστών-επισκεπτών της. Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ και των χρηστών-επισκεπτών.

1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα ή λογισμικό, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 2121/1993 «προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ.

2. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

3. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες (ιστοσελίδες) μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

4. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Δεν ευθύνεται επίσης σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και σε περίπτωση που καταστεί δυσχερής η πρόσβαση των χρηστών σ' αυτή για οποιοδήποτε λόγο.

5. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της.

6. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ' αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση, καθώς και να διακόπτει τη λειτουργία του. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα τους παρόντες όρους

7. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της, που θα έρθουν εις γνώση της βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς, στα οποία οι επισκέπτες της ιστοσελίδας-πελάτες της μπορούν να έχουν πρόσβαση βάσει των υπό του νόμου προβλεπομένων όρων και προϋποθέσεων.

8. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ δηλώνει ότι δε θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της και πελατών της σε τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους

9. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ υποχρεούται κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως του επισκέπτη της ιστοσελίδας ή πελάτη να διαγράφει τα προσωπικά του δεδομένα, εφόσον έχουν παρέλθει οι νόμιμες προθεσμίες διακράτησής τους βάσει της φορολογικής νομοθεσίας.

10. Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα και ανενδοίαστα με τους όρους αυτούς

11. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΕ δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση στοιχείων του χρήστη.

12. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμοδία δικαστήρια τα δικαστήρια της Βέροιας.

Εκτύπωση PDF

Copyright © Κατεψυγμένα τρόφιμα Αλεξανδρίδης 2024

by Function 1